• Câu hỏi:

    Cấu tạo giá trị của tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Cấu tạo giá trị của tư bản là tỷ lệ giữa số lượng giá trị của tư bản bất biến và số lượng giá trị của tư bản khả biến cần thiết để tiến hành sản xuất.

 

 

CÂU HỎI KHÁC