YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Một tập đoàn tư bản khai thác được 80 triệu tấn dầu mỗi năm. do thiết lập giá cả độc quyền nên đã tăng giá mỗi tấn 4 USD. Hỏi lợi nhuận độc quyền của tập đoàn tư bản trên?

    Lời giải tham khảo:

    Lợi nhuận độc quyền của tập đoàn tư bản: 4 USD x 80 = 320USD

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA