YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Thị trường có ba chủ thể cung cấp cùng một loại sản phẩm, A cung cấp 900 sản phẩm với trị giá 8 USD/SP, B cung cấp 50 sản phẩm với trị giá 7 USD/SP, C cung cấp 40 sản phẩm với trị giá 6 USD/SP. Hỏi giá trị xã hội của một sản phẩm?

    Lời giải tham khảo:

     8 USD/SP (giá tri xã hội của một sản phẩm là giá trị của chủ thể cung cấp đại bộ phận sản phẩm đó ra xã hội) b

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA