RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Tốc độ chu chuyển của tư bản được xác định như thế nào?

  Lời giải tham khảo:

   Tốc độ chu chuyển tư bản là số vòng (lần) chu chuyển của tư bản trong một năm. Ta có công thức số vòng chu chuyển của tư bản như sau :

  n = CH/ch

  Trong đó: n là số vòng (hay lần) chu chuyển của tư bản; CH là thời gian trong năm; ch là thời gian cho 1 vòng chu chuyển của tư bản.

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>