RANDOM
*/ ?>
  • Câu hỏi:

    Cách mạng xã hội chủ nghĩa theo nghĩa rộng là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Cách mạng XHCN bao gồm cả hai thời kỳ : cách mạng về chính trị với nội dung chính là thiết lập Nhà nước chuyên chính vô sản và tiếp theo là thời kỳ giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng nhà nước của mình làm công cụ để cải tạo xã hội cũ về mọi mặt, xây dựng xã hội mới.

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>