YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Tác động của nhân tố nào làm thay đổi lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm?

    Lời giải tham khảo:

    Năng suất lao động

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA