ADMICRO
  • Câu hỏi:

    Hai người vận chuyển cùng một loại sản phẩm trên cùng một đoạn đường với cách thức và phương tiện như nhau. A vận chuyển được 1.000 SP/ngày, B vận chuyển được 1.500 SP/ngày. So sánh cường độ lao động của B đối với A?

    Lời giải tham khảo:

    Cường độ lao động của B cao hơn CĐLĐ của A:  1.500/1.000=1.5 (lần)

    ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE