• Câu hỏi:

    Tác động của quy luật giá trị?

    Lời giải tham khảo:

    • Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.
    • Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển.
    • Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người lao động thành kẻ giàu người nghèo.

 

 

CÂU HỎI KHÁC