• Câu hỏi:

    Cách mạng xã hội chủ nghĩa do ai lãnh đạo?

    Lời giải tham khảo:

    Giai cấp công nhân

 

 

CÂU HỎI KHÁC