• Câu hỏi:

    Lao động cụ thể là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, đối tượng riêng, phương tiện riêng, phương pháp riêng, và kết quả riêng.

 

 

CÂU HỎI KHÁC