YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một đơn vị sản xuất trong một ngày được 10 sản phẩm, giá trị một sản phẩm là 12 USD. Tính giá trị tổng sản phẩm khi cường độ lao động tăng hai lần?

  Lời giải tham khảo:

  Khi CĐLĐ tăng 2 lần thì tổng giá trị SP tăng 2 lần và bằng 

  10 x 12 USD x 2 = 240 USD

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA