RANDOM
*/ ?>
  • Câu hỏi:

    Bộ phận tư bản biểu hiện dưới hình thái giá trị của những máy móc, thiết bị, nhà xưởng..., tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó không chuyển hết một lần vào sản phẩm, mà chuyển từng phần vào sản phẩm trong quá trình sản xuất là bộ phận tư bản gì?

    Lời giải tham khảo:

    Tư bản cố định

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>