• Câu hỏi:

    Bản chất của tiền tệ là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Tiền tệ là một hàng hoá đặc biệt được tách ra từ trong thế giới hàng hoá làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hoá khác, nó biểu hiện lao động xã hội và quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá.

 

 

CÂU HỎI KHÁC