• Câu hỏi:

    Cấu tạo hữu cơ của tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỹ thuật của tư bản quyết định và phản ánh những sự biến đổi của cấu tạo kỹ thuật của tư bản.

 

 

CÂU HỎI KHÁC