YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Câu nói: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử của giai cấp vô sản là người xây dựng chủ nghĩa xã hội” là của ai?

    Lời giải tham khảo:

    Câu nói của V.I. Lênin

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA