RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta bao gồm những nội dung nào?

  Lời giải tham khảo:

  Liên minh về chính trị: 

  Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền: giành chính quyền về tay GCCN và nhân dân lao động.

  Trong xây dựng CNXH: cùng nhau tham gia vào chính quyền nhà nước từ cơ sở đến trung ương, xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Nội dung kinh tế: Kết hợp đúng đắn lợi ích kinh tế của công nhân, nông dân và trí thức; đây là động lực to lớn thúc đẩy xã hội phát triển.

  Nội dung văn hóa, xã hội:

  • Một là, CNXH được xây dựng trên một nền sản xuất công nghiệp hiện đại - công nhân, nông dân và những người LĐ khác phải được học tập, nâng cao trình độ văn hóa
  • Hai là, muốn xây dựng CNXH nhân văn, nhân đạo phải dựa trên cơ sở một nền văn hóa phát triển. 
  • Ba là, nhân dân tham gia quản lý kinh tế, nhà nước cần phải có trình độ văn hóa, hiểu biết pháp luật.
  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>