AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Mục tiêu giai đoạn thứ hai của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

    Lời giải tham khảo:

    GCCN phải tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động vào công cuộc tổ chức một xã hội mới về mọi mặt, xoá bỏ tình trạng người bóc lột người

    ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>