• Câu hỏi:

    Lưu thông hàng hoá giản đơn nhằm mục đích gì?

    Lời giải tham khảo:

    Mục đích của lưu thông hàng hóa giản đơn là giá trị sử dụng để thỏa mãn nhu cầu, nên các hàng hóa trao đổi phải có các giá trị sử dụng khác nhau.

 

 

CÂU HỎI KHÁC