YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Theo Lênin, quy luật hình thành và phát triển Đảng cộng sản của giai cấp công nhân là gì?

    Lời giải tham khảo:

     Đảng cộng sản của giai cấp công nhân là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân (Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản,  giai cấp công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác)

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA