• Câu hỏi:

    Theo Lênin, quy luật hình thành và phát triển Đảng cộng sản của giai cấp công nhân là gì?

    Lời giải tham khảo:

     Đảng cộng sản của giai cấp công nhân là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân (Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản,  giai cấp công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác)

 

 

CÂU HỎI KHÁC