YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Tư bản khả biến là bộ phận tư bản nào?

    Lời giải tham khảo:

    Bộ phận tư bản biến thành sức lao động không tái hiện ra, nhưng thông qua lao động trừu tượng của công nhân làm thuê mà tăng lên, tức là biến đổi về đại lượng, được C.Mác gọi là tư bản khả biến, và ký hiệu là V.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA