RANDOM
*/ ?>
  • Câu hỏi:

    Quy luật hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước vào những năm cuối thập kỷ 30 của thế kỷ XX.

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>