YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình thức biểu hiện của CNTB độc quyền nhà nước?

  Lời giải tham khảo:

  • Sự kết hợp về con người giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước
  • Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước
  • Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản
  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA