• Câu hỏi:

    Hình thức biểu hiện của CNTB độc quyền nhà nước?

    Lời giải tham khảo:

    • Sự kết hợp về con người giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước
    • Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước
    • Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

 

 

CÂU HỎI KHÁC