RANDOM
*/ ?>
  • Câu hỏi:

    Điền vào chỗ trống : ”Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại, giai cấp công nhân…...” ?

    Lời giải tham khảo:

     …….ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng trong xã hội hiện đại.”

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>