YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Về thực chất, cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng có tính chất gì?

    Lời giải tham khảo:

    Về thực chất cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng có tính chất kinh tế.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA