• Câu hỏi:

    Mục tiêu giai đoạn thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Giai cấp công nhân phải đoàn kết với những người lao động khác thực hiện lật đổ chính quyền của giai cấp thống trị, giai cấp bóc lột, giành lấy chính quyền.

 

 

CÂU HỎI KHÁC