YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Xét về phương thức lao động, giai cấp công nhân mang đặc trưng cơ bản nào?

    Lời giải tham khảo:

    Giai cấp công nhân là những tập đoàn người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, ngày càng có trình độ xã hội hóa, quốc tế hóa cao.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA