• Câu hỏi:

    Xí nghiệp sản xuất 20 sản phẩm/ngày với tổng giá trị là 900 USD. Tính giá trị một sản phẩm khi năng suất lao động tăng hai lần?

    Lời giải tham khảo:

    Khi NSLĐ tăng 2 lần thì giá trị 1 SP giảm 2 lần : 900 USD/20x2 = 22,5 USD

 

 

CÂU HỎI KHÁC