• Câu hỏi:

    Hình thái chung của giá trị được biểu hiện như thế nào?

    Lời giải tham khảo:

    Giá trị của mọi hàng hóa đều được biểu hiện ở GTSD của một hàng hóa đóng vai trò làm vật ngang giá chung.

    Tỷ lệ trao đổi đã cố định, trao đổi gián tiếp.

 

 

CÂU HỎI KHÁC