YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Do năng suất lao động tăng nên hao phí lao động trên một sản phẩm của xí nghiệp A giảm từ 2 giờ xuống 1 giờ, trong khi đó thời gian lao động xã hội cần thiết vẫn là 2 giờ (nếu giá bán = giá trị) thì doanh thu xí nghiệp A sẽ thay đổi thế nào?

    Lời giải tham khảo:

    Doanh thu xí nghiệp A sẽ tăng gấp đôi (do TGLĐXH cần thiết vẫn là 2 giờ (giá bán = giá trị) nên giá bán sẽ không đổi, mà thời gian hao phí LĐ trên 1 SP giảm 1 nửa ⇒ tổng SP làm ra sẽ tăng gấp đôi ⇒ doanh thu tăng gấp đôi)

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA