AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đơn vị sản xuất trong một ngày được 40 sản phẩm, giá trị một sản phẩm là 10 USD. Tính giá trị tổng sản phẩm khi năng suất lao động tăng 2 lần?

  Lời giải tham khảo:

  Khi NSLĐ tăng 2 lần thì tổng giá trị sản phẩm không đổi và bằng

  40 x 10 USD = 400 USD

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>