YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Bản chất lợi nhuận thương nghiệp trong chủ nghĩa tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Lợi nhuận thương nghiệp là một phần của giá trị thặng dư được sáng tạo ra trong lĩnh vực sản xuất và do nhà tư bản công nghiệp nhượng lại cho nhà tư bản thương nghiệp, để tư bản thương nghiệp tiêu thụ hàng cho mình.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA