YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Thực chất của giá trị thặng dư là gì?

    Lời giải tham khảo:

     Giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA