• Câu hỏi:

    Công thức chung của tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Công thức chung của tư bản: T – H – T’

 

 

CÂU HỎI KHÁC