YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Điền vào chỗ trống: “Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có ……… thật sự cách mạng” (C.Mác và Ph.Ăngghen)?

    Lời giải tham khảo:

     ….giai cấp vô sản là giai cấp….”

    ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA