YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Trong hình thái giản đơn, ngẫu nhiên của giá trị “Ví dụ: 1m vải = 10 kg lúa” theo Mác thì 10 kg lúa đóng vai trò gì cho trao đổi?

    Lời giải tham khảo:

    10kg lúa đóng vai trò là hình thái ngang giá cho trao đổi

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA