YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong sự liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức?

    Lời giải tham khảo:

    Do họ có những lợi ích cơ bản thống nhất với nhau.

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA