YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Câu nói: “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại” là của ai?

    Lời giải tham khảo:

    Câu nói của Ph. Ăngghen

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA