YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Nhà tư bản thu giá trị thặng dư tuyệt đối bằng cách nào?

    Lời giải tham khảo:

    Bằng cách kéo dài ngày lao động của công nhân.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA