RANDOM
*/ ?>
  • Câu hỏi:

    Hình thức đầu tiên của chuyên chính vô sản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Hình thức đầu tiên của chuyên chính vô sản là liên minh công - nông, trong đó giai cấp công nhân - thông qua đảng tiên phong của mình - giữ vai trò lãnh đạo (mô hình đầu tiên của chuyên chính vô sản là Công xã Pari năm 1871)

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>