YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Tổng giá cả hàng hóa trong lưu thông (G) là 100 tỷ đồng, tổng giá cả hàng hóa bán chịu (GC) là 20 tỷ, tổng số tiền đến kỳ thanh toán (Ttt) là 80 tỷ, số tiền khấu trừ cho nhau (TK) là 30 tỷ, số lần lưu chuyển trung bình trong năm của tiền tệ là 13 vòng. Tính số lượng tiền cần thiết cho lưu thông?

    Lời giải tham khảo:

    Tổng số tiền cần thiết cho lưu thông G - (G+ TK) + Ttt/N=100 - (20 + 30) + 80/13 =  10 (tỷ đồng)

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA