• Câu hỏi:

    Ba ngành sản xuất có sơ đồ cấu tạo tư bản như sau: Ngành cơ khí là 80c + 20v, ngành dệt là 70c + 30v, ngành da là 60c + 40v. Biết lợi nhuận bình quân là 30. Tính giá cả sản xuất?

     

    Lời giải tham khảo:

    Giá cả sản xuất = chi phí sản xuất + lợi nhuận bình quân = 100 + 30 = 130

    (Giá cả sản xuất của 3 ngành bằng nhau và bằng 130)

 

 

CÂU HỎI KHÁC