YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Điền vào chỗ trống: “Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của …” (Mác và Ăngghen)?

    Lời giải tham khảo:

     … bản thân nền đại công nghiệp”

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA