RANDOM
*/ ?>
  • Câu hỏi:

    Nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng?

    Lời giải tham khảo:

    Xây dựng nền văn hóa mới XHCN – Giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể sáng tạo và làm phong phú thêm những giá trị tinh thần của xã hội; đồng thời họ là những người được hưởng những giá trị tinh thần đó.

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>