• Câu hỏi:

    Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt gì?

    Lời giải tham khảo:

    Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt là sau khi sử dụng nó có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó.

 

 

CÂU HỎI KHÁC