YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Một hợp tác xã nông nghiệp sản xuất được 500 tấn lúa/vụ, họ bán 450 ngàn tấn để đầu tư tái sản xuất mở rộng, số còn lại để ăn. Hỏi hợp tác xã trên thuộc loại hình sản xuất nào?

    Lời giải tham khảo:

    Sản xuất hàng hoá (là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi hoặc mua bán trên thị trường)

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA