• Câu hỏi:

    Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của ai?

    Lời giải tham khảo:

    Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc (theo Điều Lệ Đảng).

 

 

CÂU HỎI KHÁC