• Câu hỏi:

    Sản xuất hàng hóa ra đời, tồn tại trong điều kiện nào?

    Lời giải tham khảo:

    Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ hai điều kiện sau đây:

    • Thứ nhất: phân công lao động xã hội
    • Thứ hai: sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất.

 

 

CÂU HỎI KHÁC