RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Những đặc điểm chính trị của giai cấp công nhân là gì?

  Lời giải tham khảo:

  • Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để nhất.
  • Giai cấp công nhân có ý thức tổ chức kỹ luật cao.
  • Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế.
  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>