YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sức lao động biến thành hàng hóa trong điều kiện nào?

  Lời giải tham khảo:

  Sức lao động chỉ có thể biến thành hàng hóa trong điều kiện lịch sử sau đây: 

  • Người lao động phải được tự do về thân thể làm chủ đươc sức lao động của mình và có quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa.
  • Người lao động phải bị tước đoạt hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt, họ trở thành người ”vô sản”, để tồn tại buộc phải bán sức lao động của mình để sống.
  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA