• Câu hỏi:

    Khối lượng giá trị thặng dư là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Khối lượng giá trị thặng dư là tích số giữa tỷ suất giá trị thặng dư với tổng tư bản khả biến đã được sử dụng  (M = m’ x V).

 

 

CÂU HỎI KHÁC